EN

Общи условия

Общите условия на Joker Media Rental  са задължителни за всички потребители на този уебсайт. Всяко използване на сайта означава, че Вие сте се запознали подробно с общите условия за ползване и сте се съгласили безусловно да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с тях, моля, не използвайте този сайт.

Интернет страницата https://jokermedia-rental.net е собственост на Joker Media Rental  и съдържанието и е предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Joker Media Rental  и всички потребители, които използват търговските и информационни услуги, предлагани от Joker Media Rental.

Настоящите Oбщи условия могат да бъдат изменяни едностранно Joker Media Rental по всяко време. Промените влизат в сила веднага, след публикуването им в сайта и са задължителни за всички потребители/клиенти. В този смисъл за Вас, като клиент/потребител, остава отговорността да правите справка за евентуални промени.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
„НИЕ“, Joker Media Rental, „ДРУЖЕСТВОТО“ – означава „ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Лозенец, ул. Крум Попов № 1, вписано в Tърговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201190219. "Ползвател" – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
"ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП").
"ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означават настоящите Oбщи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези Oбщи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите Oбщи условия за ползването на сайта.

Регистрация
Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без регистрация.

Информация за ползателите
На телефон +359 888 328311 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка услуга представена на сайта. Цялата информация представена на сайта, е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Joker Media Rental си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за услугите и да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. Ако за изпълнението на услугите предоставяни от Joker Media Rental се изисква предоставяне на информация и/или документи, ползвателите/клиентите следва да ги предоставят своевременно, преди извършването на услугата. Дотолкова, доколкото услугите трябва да се извършат в офисите или помещенията на ползвателите/клиентите , последните ще предоставят на Joker Media Rental необходимия достъп.

Нашата отговорност към Вас
Ние не носим отговорност за преки, косвени или случайни вреди, вследствие на използването или на невъзможността за използване на сайта, или за неправомерното използването на каквато и да е било информация, достъпна чрез линковете в този сайт. Ние не носим отговорност при форсмажорни обстоятелства. За всички неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.