EN

Политика за поверителност

Joker Media Rental осъзнава своята отговорност за опазване неприкосновеността на личния живот на потребителите и защитата на всички лични данни, до които има достъп във връзка с дейността си. Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Например такава информация е името, адреса, телефония номер, данните за плащане и други подобни.
Политиката за защита на лични данни се прилага за Вашите лични данни, когато посещавате https://jokermedia-rental.net или използвате нашите услуги.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ
Когато сме получили запитване от Вас чрез някоя от контактните ни форми, ние ще използваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да ви предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете. ЕГН, данни от документ за самоличност, банкова сметка на клиента или други данни за плащане, адрес, телефон, адрес на електронна поща. Тези данни ще бъдат използвани за целите на изпълнението на Ваши заявки за услуги. Събираме и обработваме историята на изпълнените към Вас услуги, за целите на статистически и маркетингов анализ, поддръжка и развитие, както и за да отговорим при рекламации, спорове или претенции. Обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и вярваме на това, че тези данни са предоставени от Вас законосъобразно.

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Данните Ви може да бъдат предоставени на доверени доставчици - счетоводители, одитори, юридически и други съветници, във връзка със счетоводната отчетност на дейността ни, задължителния одит на финансовите ни отчети, задълженията ни към националните и ЕС регулатори, правното ни обслужване и упражняване на законовите ни права във връзка с договорните ни отношения с Вас.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
При- определяне на срока за съхранение на Вашите лични данни, ние вземаме под внимание сроковете, в които имаме необходимост да съхраняваме лични данни, за да изпълним законовите си задължения (напр. за да отговорим на Ваша рекламация, за да защитим правата си в случай на предявяване на иск или за да изпълним законово задължение за съхранение на счетоводна информация за нуждите на данъчното право). С цел определяне на подходящ период за съхранение, взимаме под внимание количеството, естеството и чувствителността на личните данни, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме.

 

ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ
В случай че отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА:
Поискате информация за това дали притежаваме Ваши лични данни;
Поискате достъп до Вашите лични данни;
Поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни;
Поискате изтриване на Вашите лични данни.
Възразите срещу обработването на Вашите лични данни;
Поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
Поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице;

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
Администратор на Вашите лични данни е Joker Media Rental, ЕИК 201190219, адрес на управление: гр. София, ж.к Лозенец, ул. Крум Попов № 1.
Ние събираме и обработваме всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз.

НАДЗОРЕН ОРГАН
Ако мислите, че са нарушени правата Ви във връзка с Ваши лични данни, можете да подадете жалба до надзорния орган - Комисията за защита на личните данни.
Допълнителна информация можете да намерите на адрес: https//www.cpdp.bg